شاخه‎ها

آموزش ++C

جدید

دوره کامل آموزشی همراه با نسخه نهایی برترین ادیتورهای مورد نیاز در آموزش زبان برنامه نویسی ++C

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

++C، یکی از مهمترین زبان های برنامه نویسی است که ما در این آموزش، از نرم افزار Visual Studio برای ایجاد برنامه هایی تحت Console استفاده می کنیم. در دوره مقدماتی این آموزش، شما با تعاریف پایه و قواعد کدنویسی آشنا شده و نخستین برنامه خود را خواهید نوشت. همچنین نحوه کار با انواع داده ها، متغیرها، توابع و فضای نام ها از دیگر مباحثی است که در این دوره آموزشی بصورت کامل به آن پرداخته شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، شما در دوره مقدماتی با ساختار های شرطی و تکرار نیز آشنا خواهید شد.

در دوره متوسط این آموزش شما ابتدا نحوه ایجاد انواع آرایه ها را فراخواهید گرفت. پس از آن نیز مطالب کاملی را در خصوص نوع داده Char، کار با C-Style String، مفهوم Pointer، حافظه Dynamic، استفاده از Structها، و برنامه نویسی شی گرا خواهید آموخت. در دوره پیشرفته نیز پس از بررسی کامل کار با سازنده ها، به مبحث بسیار مهم کار با کلاس ها پرداخته و با آموزش مطالبی نظیر سربارگذاری عملگرها، وراثت، روش های ارث بری، Polymorphism و الگوی تابع و کلاس، روش کار با جریان های ورودی و خروجی را مورد بررسی قرار داده ایم.

این دیسک شامل برترین ادیتورهای مورد نیاز در آموزش زبان برنامه نویسی ++C نظیر JetBrains CLion  NetBeans ،Eclipse ،CodeBlocks ،Microsoft Visual Studio و... می‌باشد. در صورت نیاز، پس از نصب هر یک از نرم افزارها با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

این بسته شامل ۲عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی برترین ادیتورهای زبان ++C و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش زبان ++C می باشد.

 

عناوین و سرفصل های این دوره آموزشی فارسی عبارتند از:

آموزش ++C - دوره مقدماتی

 ۱ - مبانی اولیه

مقدمه - تاریخچه ++C - آشنایی با ++C

 

۲- ورود به برنامه

ایجاد یک پروژه جدید - کار با پانل Solution Explorer

 

۳ - درج و اجرای کدها

افزودن کدهای اولیه - ایجاد تابع Main - اجرای پروژه - نحوه درج کدها - افزودن توضیحات

 

۴ - متغیرها

تعریف متغیرها - مقداردهی به متغیرها - کار با متغیرها

 

۵ - کار با انواع داده

انواع Data Type - محاسبه اندازه و Overflow - ثابت ها

 

۶ - انواع عملگرها (۱)

عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی - عملگرهای رابطه ای

 

۷ - انواع عملگرها (۲)

عملگرهای منطقی - عملگرهای بیتی (۱) - عملگرهای بیتی (۲) - عملگر شرطی - تقدم عملگرها

 

۸ - کار با دستور ورودی

کار با دستور ورودی

 

۹ - محاسبه مساحت و محیط

محاسبه مساحت و محیط مستطیل - محاسبه مساحت و محیط دایره

 

۱۰ - تغییر نوع داده

تبدیل متغیرها - روش Cast کردن داده ها

 

۱۱ - کار با توابع

آشنایی با Functionها - ایجاد تابع غیر بازگشتی - ایجاد تابع بازگشتی

 

۱۲ - سفارشی سازی توابع

بازگرداندن مقدار یک متغیر - بازگرداندن پارامترهای ورودی - محدوده کارایی متغیرها

 

۱۳ - ویژگی Forward Declaration

مفهوم Forward Declaration - کاربرد Forward Declaration

 

۱۴ - کار با Header File

مبانی کار با Namespace - آشنایی با Header File - ایجاد Header File - اصول نگارشی Headerها

 

۱۵ - کار با Namespace

ایجاد Namespaceها - کار با Headerهای تو در تو

 

۱۶ - مدیریت متغیرها

کار با متغیرهای Global - متغیرهایInternal  و External - عبارت Static و متغیرهای محلی

 

۱۷ - دستورهای شرطی

دستور If - دستور Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

 

۱۸ - دستور Switch

دستور Switch

 

۱۹ - ساختارهای تکرار

حلقه For - حلقه While - حلقه Do-While - کلمات کلیدی Break و Continue

 

۲۰ - آزمون های عملی

۶دوره آزمون عملی

 

آموزش ++C - دوره متوسط

 ۱ - کار با آرایه ها

ایجاد آرایه ها - فراخوانی عناصر آرایه - پیمایش عناصر آرایه

 

۲ - کاربرد آرایه ها

محاسبه میانگین - محاسبه بیشترین مقدار - مرتب سازی عناصر

 

۳ - آرایه های دو بعدی

آرایه های دو بعدی - فراخوانی آرایه های دو بعدی - آرایه های دو بعدی و جدول ضرب

 

۴ - نوع داده Char

کار با نوع داده Char - مفهوم Escape Sequences

 

۵ - کار با C-Style String

مفهوم C-Style String - کاربرد C-Style String

 

۶ - استفاده از C-Style String

ورودی متنی و C-Style String - توابع کار با C-Style String - جستجو در C-Style String - آرایه های دو بعدی و C-Style String - مقداردهی به آرایه های دو بعدی

 

۷ - کار با String

مفهوم String - توابع کار با String - جستجو و جایگزینی در String - ترکیب و جابجایی Stringها

 

۸ - کار با Pointer

مفهوم Pointer - ایجاد Pointer

 

۹ - کاربرد Pointer

ارتباط Pointer و آرایه - نقش Pointer در ارسال آرایه ها - نقش Pointer در تغییر آرایه ها - ایجاد Pointer از آرایه ها - ارتباط با C-Style String

 

۱۰ - حافظه Dynamic

تخصیص حافظه Dynamic به متغیر - حافظه Dynamic و Pointer

 

۱۱ - کار با Reference Variable

مفهوم Reference Variable - کاربرد Reference Variable

 

۱۲ - کاربرد For-Each Loop

کار با For-Each Loop - ویرایش For-Each Loop

 

۱۳ - کار با Array و Vector

کار با دستور Array - توابع کار با آرایه ها - کار با دستور Vector

 

۱۴ - اصول پیشرفته کار با توابع

توابع و پارامترهای ورودی - کار با Reference و Pointer - مفهوم Inline Function - مفهوم Function Overloading - مفهوم Recursive Function

 

۱۵ - نوع داده شمارشی

مفهوم Enumerated Types - کار با Enumerated Type - کار با Enum Class

 

۱۶ - کاربرد Typedef

کاربرد Typedef

 

۱۷ - کاربرد Struct

مفهوم Struct - مقداردهی به Struct - ارتباط Struct و توابع - کار با Structهای  تو در تو

 

۱۸ - برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

 

۱۹ - کار با کلاس ها

تعریف کلاس - فراخوانی کلاس ها

 

۲۰ - آزمون های عملی

۶دوره آزمون عملی

 

آموزش ++C - دوره پیشرفته

 ۱ - آشنایی با Access Specifier

مفهوم Access Specifier– کار با Access Specifier

 

۲ - مفهوم Encapsulation

مفهوم Encapsulation

 

۳ - کاربرد سازنده ها

استفاده از سازنده ها – کار با سازنده پیش فرض – سازنده ها و سربارگذاری توابع – کار با Implicit Constructor– کار با کلاس های تو در تو

 

۴ - کاربرد Member Initializer List

مفهوم Member Initializer List– کار با Member Initializer List

 

۵ - کاربرد Destructor

کار با Destructor– کنترل Destructor

 

۶ - ارتباط Pointer و کلاس

ارتباط Pointer و Objectها – ارتباط Pointer و توابع – ارتباط Pointer و متغیرها – کار با اشاره گر This

 

۷ - تقسیم اجزای کلاس ها

شکستن کلاس ها به کدهای مجزا – ارتباط کلاس و فایل Header

 

۸ - ثابت ها و متغیرهای Static

ایجاد Objectهای ثابت – کار با متغیرهای Static– کار با توابع Static

 

۹ - توابع و کلاس های Friend

توابع Friend– کلاس های Friend

 

۱۰ - سربارگذاری عملگرها

مفهوم Operator Overloading– فراخونی عملگر Overload شده – سربارگذاری با توابع Friend– سربارگذاری با توابع معمولی

 

۱۱ - مفهوم وراثت

آشنایی با Inheritance– ویژگی Inheritance

 

۱۲ - روش های ارث بری

روش Hierarchical Inheritance– روش Multilevel Inheritance– روش Multiple Inheritance

 

۱۳ - کار با Inheritance

نقش Constructor در وراثت – کار با حالت Protected– حالت های ارث بری

 

۱۴ - کاربرد کلاس های فرزند

کاربرد کلاس های فرزند (۱) - کاربرد کلاس های فرزند (۲)

 

۱۵ - کاربرد وراثت

بازنویسی توابع کلاس والد – ویرایش توابع کلاس والد – تغییر حالت ارث بری – ارث بری و Pointerها

 

۱۶ - مفهوم Polymorphism

آشنایی با Polymorphism– کاربرد Polymorphism– اجرای Polymorphism– نقش کلمات کلیدی – کار با Pure Virtual Function

 

۱۷ - الگوی تابع و کلاس

مفهوم Function Template– ایجاد Function Template– آرایه و Function Template– ایجاد Class Template

 

۱۸ - مفهوم Input/Output

جریان های ورودی و خروجی – کار با جریان های ورودی – کار با جریان های خروجی – کار با Manipulatorها

 

۱۹ - ایجاد فایل خروجی

ایجاد فایل خروجی

 

۲۴ - آزمون های عملی

۶دوره آزمون عملی

 

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD 9 Gb
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : برنامه نویسی و پايگاه داده
  شرکت تولید کننده : شرکت فنی مهندسی پرند
  شماره مجوز : 8-02378-062890

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش ++C

  آموزش ++C

  دوره کامل آموزشی همراه با نسخه نهایی برترین ادیتورهای مورد نیاز در آموزش زبان برنامه نویسی ++C

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis