شاخه‎ها

آموزش اس پی اس اس به همراه نرم افزار spss

جدید

آموزش SPSS به همراه نرم افزار

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

Statistical Package for the Social Sciences نرم‌افزاری است که برای تحلیل‌های آماری درعلوم اجتماعی به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته آماری برای علوم اجتماعی می باشد. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در 28 جولای 2009 این نرم افزار با نام PASW که مخفف Predictive Analytics SoftWare است منتشر شد. اما در نسخه 19 دوباره نام SPSS Statistics را اختیار کرد. SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران اجتماعی، بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

از جمله قابلیت های مهم این نرم افزار به موارد زیر می توان اشاره نمود:

انجام آمارهای توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی

تعیین آمارهای دومتغیره: میانه‌ها، آزمون T، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری

پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی

پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده

آزمون فرضیه‌های آماری و تحلیل رگرسیون و کوواریانس

سرفصل های آموزشی SPSS 24

1- تاریخچه نرم افزار

2- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)

3- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)

4- معرفی منوهای نرم افزار

5- فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار

6- فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار

7- تعریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار

8- تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده

9- نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار

10- آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency

11- استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها

12- آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive

13- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)

14- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم)

15- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش1)

16- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش2)

17- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش اول)

18- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش دوم)

19- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش سوم)

20- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش اول)

21- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش دوم)

22- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش سوم)

23- تعریف آزمون فرض میانگین در حالات مختلف – دستور Means

24- آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت – دستور One Sample T Test

25- آزمون فرض مقایسه میانگین نمونه زوجی – دستور Paired Sample T Test

26- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش1)

27- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش2)

28- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش اول)

29- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش دوم)

30- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش سوم)

31- معرفی مفهوم رگرسیون - Regression

32- معرفی مدل رگرسیون خطی و مفهوم کمترین مربعات خطا –Least Square

33- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش اول)

43- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش دوم)

35- معرفی آمار ناپارامتری و آزمون‌های ناپارامتری –Non Parametric Test

36- آزمون فرض ناپارامتری دو جمله ای – دستور Binomial

37- آزمون فرض ناپارامتری – دستور Chi Square

38- سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و...

سرفصل های آموزشی SPSS 23

1-تاریخچه نرم افزار

2-شروع کار با نرم افزار بخش اول

3-شروع کار با نرم افزار بخش دوم

4-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول

5-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم

6-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار

7-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)

8-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول

9-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم

10-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم

11-نحوه استفاده از Help نرم افزار

12-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش اول

13-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش دوم

14-معرفی روند Descriptive و محاسبه شاخص های میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، چولگی و سایر شاخص های مرکزی و پراکندگی

15-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش اول

16-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش دوم

17-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش اول

18-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش دوم

19-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش اول

20-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش دوم

21-معرفی روند Partial Correlation

22-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش اول

23-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش دوم

24-نحوه ترسیم نمودار خطي و کلیه تنظیمات مربوط به آن

25-آموزش آزمون فرض و انواع آن

26-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت با استفاده از One Sample T Test

27-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه زوجی با استفاده از Paired Sample T Test

28-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش اول

29-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش دوم

30-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش اول

31-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش دوم

32-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش سوم

33-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Sort Cases

34-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Merge Files

35-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Split File

36-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Select Cases

37-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Weight Cases

38-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Compute Varialbe

39-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Count Values

40-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش اول

41-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش دوم

42-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش سوم

43-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش چهارم

44-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش اول

45-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش دوم

46-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش سوم

47-معرفی آزمون های ناپارامتری در نرم افزار SPSS 23

48-معرفی آزمون ناپارامتری Binomial

49-معرفی آزمون ناپارامتری Chi Square

50-معرفی آزمون ناپارامتری One Sample K-S

51-معرفی آزمون ناپارامتری Two Independent Samples

52-معرفی آزمون ناپارامتری Kruskal Wallis

سرفصل های آموزشی SPSS 20

1) حذف نرم افزار از ویندوز

2) نکات لازم برای طراحی پژوهش

3) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب

4) طراحی پرسشنامه ها

5) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش

6) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها

7) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش

8) کد گذاری پاسخ های باز

9) اجرای نرم افزار

10) رابط کاربر نرم افزار

11) باز کردن یک فایل داده موجود

12) کار با فایل های داده

13) ایجاد فایل داده جدید

14) پنجره های مختلف نرم افزار

15) کادر های گفتگو

16) استفاده از راهنمای نرم افزار

17) مراحل انجام کار

18) تعریف متغییر ها

19) راه های میانبر برای تعریف متغییرها

20) وارد کردن داده ها

21) تکنیک های خاص در برسی داده ها

22) تصحیح اشتباهات در داده ها

23) فرایند برسی داده ها

24) متغییر های طبقه ای

25) متغییرهای پیوسته

26) داده های از دست رفته

27) سنجش نرمال بودن داده ها

28) برسی داده های خارج از دامنه

29) فواید استفاده از نمودارها

30) نمودارهای ستونی

31) نمودارهای میله ای

32) نمودارهای خطی

33) نمودار های پراکنش

34) نمودارهای جعبه ای

35) ویرایش نمودارها

36) انتقال نمودارها به نرم افزار های مختلف

37) آماده سازی داده های خام

38) محاسبه نمره ها

39) تبدیل متغییر ها

40) تقسیم یک متغییر پیوسته به گروه های مختلف

41) تغییر طبقاب در یک متغییر طبقه بندی شده

42) برسی پایانی مقیاس ها

43) الگو های انتخاب روش مناسب

44) بررسی روش های مختلف آماری

45) تفاوت بین گروه ها

46) فرآیند تصمیم گیری

47) روش های همبستگی

48) تحلیل همبستگی

49) ضرایب همبستگی

50) مقایسه کردن ضرایب همبستگی

51) همبستگی تفکیکی

52) رگرسیون چند گانه

53) رگرسیون چند گانه استاندارد

54) رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی

55) رگرسیون لوجستیک

56) تحلیل عاملی

57) روش های پارامتریک و غیره پارامتریک

58) آزمون مجذور کای

59) آزمون ویلکاکسون

60) آزمون فرید من

61) آزمونT

62) آزمونT نمونه های پیوسته

63) تحلیل وارایانس یک طرفه

64)آشنایی با spss 21

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : ریاضی_آمار
  شرکت تولید کننده : موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا
  شماره مجوز : 8-00093-054108

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش اس پی اس اس به همراه نرم افزار spss

  آموزش اس پی اس اس به همراه نرم افزار spss

  آموزش SPSS به همراه نرم افزار

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis