شاخه‎ها

آموزش Excel 2010

جدید

آموزش جامع مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار

اضافه به علاقمندی

اطلاعات بیشتر

این مجموعه آموزشی شامل عناوین زیر می باشد:

آشنايي با برنامه اكسل 2010 - آشنايي با محيط برنامه - آشنايي با كاربرگها - نكاتي در رابطه با كاربرگها -  مرور سلولهاي كاربرگ - ذخيره دادهها در برنامه اكسل - باز نمودن پوشه هاي قبلي  - استفاده از كاربرگ - انتخاب چند ستون و رديف در برنامه - اطلاعات و دادهها - ورود اطلاعات - اعمال تراز بندي به داده ها - كوچك كردن متن براي جاگرفتن در سلولها - اعمال بزرگنمايي وكوچك نمايي در مورد كار برگ ها - انتخاب يك سلول با استفاده از دستور goto - امكانات ديگر موجود در برنامه براي درج اطلاعات - داده هاي عددي در متن - درج نمادهاي خاص در كاربرگ -لغو اطلاعات ورودي و ويرايش اطلاعات - مديريت بر روي كاربرگها - اضافه و حذف نمودن كاربرگ از يك كتابچه كار - حفاظت از كاربرگ ها در Excel 2010 - تقسيم پنجره نمايش كاربرگ به پنجره هاي كوچك - تثبيت پنجره هاي تقسيم شده - استفاده از گزينه custom views  - مديريت چند كتابچه كار - مرتب نمودن پنجره هاي كار - باز كردن چند پنجره براي يك كتابچه كار - حفاظت از كتابچه هاي كار - استفاده از گزينه allow users to edit ranges  - ويرايش كاربرگها - روش هاي ويرايش كاربرگ و عمليات كپي بريدن و چسباندن - استفاده از قابليت paste special    - انتقال و كپي موضوعات با استفاده از ماوس - درج و حذف ستونها - درج ستون و رديف - درج و حذف سلول با استفاده از  ماوس - استفاده از قابليت  clear در محيط اكسل 2010 - لغو عمليات قبلي و اجراي دوباره عمليات لغو شده - ويرايش و ايجاد چند كاربرگ - پر كردن يك دامنه در حالت دسته بندي كاربرگها - استفاده از قابليت  fill در برنامه - راههاي جستجوي اطلاعات - جستجوي اطلاعات درج شده در كاربرگها - استفاده از قابليت درج كاراكترهاي  Wild  cardبراي جستجو - استفاده از قابليت جايگزيني - امكان تصحيح املاي كلمات - قالب بندي در حين عمليات تايپ -واگذاري عمليات تايپ به برنامه اکسل - بازبيني املاي لغات در اكسل 2010 - حسابرسي كاربرگ ها - قالب بندي  كاربرگ ها - آشنايي با امكان format painter  در برنامه اكسل - اعمال قالب بندي هاي خاص در رابطه با جداول در  برنامه - اجراي قالب بندي در حين انجام عمليات تايپ - قالب هاي موجود در برنامه اكسل 2010 - قالب بندي اعداد - قالب بندي براساس حالت currency-  استفاده از قالب بندي accunting -  استفاده از قالب بندي date - استفاده از قالب بندي time- استفاده از قالب بندي درصد - قالب بندي كسري اعداد - قالب بندي مقادير علمي - قالب بنديtext   - استفاده از قالب هاي ويژه در برنامه -  سفارشي نمودن حاشيه ها ي سلول - ادغام سلولهاي يك  كاربرگ در هم - اجراي قالب بندي پيشرفته دركاربرگها - قالب بندي با استقاده از شيوه ها - اعمال قالب بندي در رابطه با سلولهاي كاربرگ - مشخص نمودن شيوه ها توسط يك نمونه - اضافه نمودن توضيحات به  سلولهاي كاربرگ - استفاده از گزينه  go to special  - يكي كردن كاربرگها - ابزار هاي ترسيم - استفاده از ابزارهاي ترسيم -  تراز بندي اشكال -  گروه بندي اشكال -  تغييراندازه اشكال ترسيمي - فرمول نويسي - فرمول نويسي در برنامه اكسل -ارجحيت هاي موجود دراكسل درمحاسبه فرمولهاي درج شده - استفاده از مراجع سلولهاي كاربرگ در امر فرمول  نويسي - مراجع نسبي و مطلق وتركيبي در برنامه اكسل2010 - ويرايش در فرمولهاي ورودي به برنامه - برخورد برنامه با متون عددي در فرمولها -  استفاده ااز توابع در برنامه اكسل -  زبان طبيعي در فرمول نويسي برنامه اكسل -  جابجايي مابين نواحي نامگذاري شده با استفاده از go to - ساخت اسامي بصورت همزمان - استفاده از نام براي مقادير ثابت ها وفرمولها در  اكسل - قراردادن اسامي در فرمولها -  آشنايي با عنوانهاي خطاي نمايشي در برنامه اكسل 2010 -  دقت عددي در برنامه اكسل 2010 - رديابي مراجع مورد استفاده درفرمولها - آرايه و بردارها - آشنايي با ارايه و بردار در برنامه اكسل 2010 - تست هاي شرطي - ساختن تست هاي شرطي ساده - آرگومنتها در توابع -درج توابع - نگاه كلي به توابع رياضي وكاربردي - توابع رياضي و كاربردي روزانه در برنامه اكسل - آشنايي با تابع  Average  - آشنايي با تابعCount Numbers  - آشنايي با تابعMax  - آشنايي با تابعMin  - آشنايي با تابعMore Function  - آشنايي با توابع رياضي در برنامه اكسل (تابع abs) - آشنايي با تابع acos - آشنايي با تابع acosh -آشنايي با تابع asin-آشنايي با تابع asinh  - آشنايي با تابع atan - آشنايي با تابع  2 atan- آشنايي با تابع atanh- آشنايي با تابع  celling- آشنايي با تابع combin - آشنايي با تابع cos - آشنايي با تابع cosh - آشنايي با تابع degrees - آشنايي با تابع even - آشنايي با تابع exp - آشنايي با تابع fact - آشنايي با تابع  double fact - آشنايي با تابع floor  -آشنايي با تابع gcd - آشنايي با تابع int - آشنايي با تابع lcm- آشنايي با تابع ln - آشنايي با تابع log-آشنايي با تابع  10 log- آشنايي با تابع mdeterm - آشنايي با تابع minverse - آشنايي با تابع mmult - آشنايي با تابع mod- آشنايي با تابع mround - آشنايي با تابع muitinomial - آشنايي با تابع odd - آشنايي با تابع pi - آشنايي با تابع power-آشنايي با تابع product - آشنايي با تابع quotient - آشنايي با تابع radians - آشنايي با تابع rand  - آشنايي با تابع  between rand - آشنايي با تابع roman - آشنايي با تابع round - آشنايي با تابع  round  down - آشنايي با تابع Round Up  - آشنايي با تابع seriessum - آشنايي با تابع sign- آشنايي با تابع sin - آشنايي با تابع sinh- آشنايي با تابع sqrt - آشنايي با تابع sqrt pi - آشنايي با تابع subtotal - آشنايي با تابع sum if - آشنايي با تابع sumproduct  - آشنايي با تابع  sumsq - آشنايي با تابع  my2 x2 sum - آشنايي با تابع   py2 x2  sum - آشنايي با تابع sum x my2 - آشنايي با تابع tan - آشنايي با تابع tanh - آشنايي با تابع trunk - آشنايي با توابع متني در برنامه اكسل 2010 - توابع متني وتابع  text bath - آشنايي با تابع  char - آشنايي با تابع clean - آشنايي با تابع code- آشنايي با تابع concatenate- آشنايي با تابع dollar- آشنايي با تابع exact - آشنايي با تابع find - آشنايي با تابع fixed- آشنايي با تابع left- آشنايي با تابع len - آشنايي با تابع lower- آشنايي با تابع mid- آشنايي با تابع replace- آشنايي با تابع rept- آشنايي با تابع right- آشنايي با تابع search- آشنايي با تابع  -  - substitute - آشنايي با تابع t - آشنايي با تابع text-  آشنايي با تابع TRIM- آشنايي با تابع upper - آشنايي با تابع value - آشنايي با توابع تاريخ وزمان در برنامه اكسل 2010 - آشنايي با تابع date - آشنايي با تابع  datevalue - آشنايي با تابع day- آشنايي با تابع  360 day- آشنايي با تابع edate - آشنايي با تابع emonth - آشنايي با تابع hour - آشنايي با تابع minute - آشنايي با تابع mounth- آشنايي با تابع networkdays- آشنايي با تابع now- آشنايي با تابع second- آشنايي با تابع time - آشنايي با تابع timevalue  - آشنايي با تابع today - آشنايي با تابع  week day- آشنايي با تابع week num  - آشنايي با تابع  work day - آشنايي با تابع year - شنايي با تابع    year fact - آشنايي با توابع منطقي در برنامه اكسل 2007 - آشنايي با تابع and - آشنايي با تابع false - آشنايي با تابع if- آشنايي با تابع iferror - آشنايي با تابع not - آشنايي با تابع or - آشنايي با تابع true   - آشنايي با توابع جستجو و مرجع در اكسل 2010 - آشنايي با تابع address - آشنايي با تابع areas - آشنايي با تابع choose-آشنايي با تابع column-  آشنايي با تابع columns-  آشنايي با تابع getpivotdata - آشنايي با تابع hlookup- شنايي با تابع hyperlink-آشنايي با تابع index- آشنايي با تابع indirect- آشنايي با تابع lookup - آشنايي با تابع match - آشنايي با تابع offset- آشنايي با تابعrow - آشنايي با تابعrows - آشنايي با تابعrtd - آشنايي با تابعtranspose - آشنايي با تابعvlookup - توابع تحليل مالي در برنامه اكسل 2010 - آشنايي با تابع accrint - آشنايي با تابعaccrintm - آشنايي با تابعcoup day bs  - آشنايي با تابعcoup day  - آشنايي با تابع Coup NCD - آشنايي با تابعcoup num  - آشنايي با تابعcoup pcd  - آشنايي با تابع cumipmt  - آشنايي با تابع DB - آشنايي با تابع DDB -آشنايي با تابع Disc- آشنايي با تابع dollar de - آشنايي با تابعdollar fe  - آشنايي با تابع duration  - آشنايي با تابع effect  - آشنايي با تابع fv  - آشنايي با تابع schedule  - آشنايي با تابع int rate - آشنايي با تابع ipmt  - آشنايي با تابع irr-آشنايي با تابع ispmt  - آشنايي با تابع mirr  - آشنايي با تابعnominal  - آشنايي با تابع nper  - آشنايي با تابع npv -آشنايي با تابع odd fprice  - آشنايي با تابع odd fyield  - آشنايي با تابع odd iprice  - آشنايي با تابعodd iyield  - آشنايي با تابع pmt  - آشنايي با تابعppmt  - آشنايي با تابعprice  - آشنايي با تابعprice disk  - آشنايي با تابعprice mat  - آشنايي با تابعpv  - آشنايي با تابعrate  - آشنايي با تابع received  - آشنايي با تابع sln - آشنايي با تابعtbilleq  - آشنايي با تابعtbill price  - آشنايي با تابعtbill yield - آشنايي با تابعVDB  - آشنايي با  تابعyield  - آشنايي با تابعyield disc  - آشنايي با تابعyield mat  - توابع اطلاعاتي در برنامه اكسل (آشنايي با  تابعcell ) - آشنايي با تابعerror type  - آشنايي با تابعisblank  - آشنايي با تابعiserr  - آشنايي با تابعiserror - آشنايي با تابعiseven  - آشنايي با تابعisna  - آشنايي با تابعisnon text  - آشنايي با تابعisnumber  - آشنايي با تابعisodd  - آشنايي با تابعisref  - آشنايي با تابعn  - آشنايي با تابعna  - آشنايي با تابعtype - روشهاي ايجاد نمودار در برنامه اكسل 2010 - اضافه كردن مقادير به نمودارها - تمريني در رابطه با ترسيم نمودار - كليدهاي تركيبي در برنامه اكسل 2010 - كليدهاي تركيبي در برنامه اكسل 2010

تعداد درس: 295 به همراه نرم افزار Office 2010

 • محتوا
 • ویژگی ها

  مشخصات محصول

  نوع دیسک : DVD
  تعداد دیسک : 2
  نوع سیستم عامل قابل نصب : ویندوز Xp , 7 , 8 , 8.1 , 9 , 10
  نوع ویندوز : 32Bit 64Bit - X86 X64
  کاربرد نرم افزار : آفیس، اسکن، PDF
  شرکت تولید کننده : گروه آموزشی پژوهشی نوآوران

  سایر مشخصات محصول

  مدت زمان آموزش : 12 ساعت و 45 دقیقه

  برچسب ها

  دیدگاه ها

  نوشتن دیدگاه
  آموزش Excel 2010

  آموزش Excel 2010

  آموزش جامع مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار

  نوشتن دیدگاه

  محصولات مرتبط

  web counter gratis